Condicions de compra

Condicions de compra

Actualitzades el 29/07/2021

Objectiu i generalitats

Les presents condicions generals de contractació (en endavant, les “Condicions Generals”), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les condicions de compra de productes a través de la pàgina web www.butimasana.com (en endavant, el “Lloc Web”), titularitat de Mª Blanca Buti Masana (en endavant “Buti Masana”), amb nº identificació fiscal 77281068X.

L’ús dels serveis del Lloc Web, així com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l’acceptació per part de l’usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. El registre al Lloc Web i l’ús dels serveis comporta que les seves dades com a usuari passaran a formar part dels fitxers de Butí Masana, i el seu tractament serà conforme al que preveu la Política de Privacitat, que l’usuari declara expressament conèixer i acceptar.

Buti Masana proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de comprar-los a través del Lloc Web. Les persones que pretenguin adquirir productes han de tenir la condició d ‘usuari registrat” ​​o de “Usuari Convidat”, les quals s’adquireixen completant els respectius formularis de registre previ al procés de compra i seguint els passos que Buti Masana posteriorment comunica a través del Lloc Web .

Les presents Condicions Generals, juntament amb l’Avís Legal i la Política de Privadesa del Lloc Web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del Portal i a la compra dels productes a través de la mateixa i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre Buti Masana i l’Usuari. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi a el Lloc Web, es registri i realitzi la compra de productes a través del Lloc Web accepta sotmetre i queda vinculat per les Condicions Generals, l’Avís Legal i la Política de Privacitat tal com es trobin redactades en el moment en que s’accedeixi a la Web.

Tot Usuari que accepti utilitzar el Lloc Web ha de ser major d’edat, és a dir, tenir, almenys, divuit (18) anys.

Informació sobre productes

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als Productes de Buti Masana, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc Web, tenen com a objectiu aportar la major informació, no obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen caràcter exhaustiu.

Buti Masana es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes oferts als Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, Buti Masana podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals que estiguin en vigor en aquell moment.

Així mateix, Buti Masana es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

En el cas en què, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, Buti Masana informarà l’Usuari per email de l’anul·lació total o, si s’escau, parcial de la comanda. L’anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici de el dret de desistiment que correspon a l’Usuari de conformitat amb el que estableixen les presents Condicions Generals.

Sistema de compra dels productes

Per procedir a la compra del producte, l’Usuari registrat o convidat, que haurà de ser major de divuit (18) anys, haurà de seleccionar el producte que vol comprar i afegir-lo a la Cistella de la Compra. A continuació, s’han d’indicar els productes seleccionats per la seva compra i l’Usuari haurà de seleccionar l’enviament dels productes al domicili introduït en les seves dades de registre Finalment, l’usuari haurà de prémer la icona “Pagar”.

El nom d’usuari, l’adreça de correu electrònic i la contrasenya facilitades a Buti Masana són elements identificadors i habilitadors per a accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible. El nom de l’Usuari, la contrasenya i l’adreça de correu electrònic podran ser modificats, en aquest cas la contrasenya, nom d’usuari i / o adreça de correu electrònic modificades perdran la seva validesa.

Un cop finalitzat el procés de compra Buti Masana remetrà a l’correu electrònic facilitat per l’Usuari, un email de confirmació de la recepció de la comanda dins de les vint i quatre (24) hores següents a la realització de la mateixa. La confirmació de la comanda enviada per Buti Masana no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. El Departament d’Atenció a l’Client de Buti Masana remetrà a l’Usuari la corresponent factura en un termini inferior a trenta (30) dies des de l’execució de la compra.

Preu dels productes

Els preus dels productes que s’ofereixen a través del Lloc Web inclouen tots els impostos aplicables. Les despeses d’enviament dels productes per compte de comprador, es detallaran i desglossar abans del pagament de la comanda.

Buti Masana es reserva el dret a modificar els preus reflectits en el Lloc Web, en qualsevol moment. Els productes es facturaran a el preu en vigor reflectit en el Lloc Web, en el moment de l’registre de la comanda.

Pagament dels productes

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través de PayPal i mitjançant altres sistemes de pagament indicats en cada moment en el Lloc Web.

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla en funció de sistema de pagament escollit.

Com a sistema de pagament electrònic, Buti Masana està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat dels mateixos.

L’Usuari haurà de notificar a Buti Masana, a través de butimasana@butimasana.com qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el compte proporcionat per compres al lloc web, en el menor termini de temps possible, amb l’objecte que Buti Masana pugui realitzar les gestions que consideri convenients.

Lliurament dels productes

Buti Masana s’obliga a lliurar els productes adquirits per l’Usuari en el procés de compra en el termini més breu possible, i en tot cas, en el termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. El lliurament es realitzarà, en el domicili assenyalat a aquest efecte en el procés de registre al web, no es lliuraran productes en apartats de correus. Buti Masana no lliura fora d’Espanya

Buti Masana no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada per l’Usuari no s’ajusti a el lloc de lliurament desitjat pel mateix.

Devolució dels productes

(I) Dret de desistiment

L’Usuari disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, Buti Masana no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

En el supòsit de desistir de la compra d’un producte, l’Usuari s’haurà de posar en contacte amb Buti Masana mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a butimasana@butimasana.com. Així mateix podrà emprar el model de formulari de desistiment que es troba disponible aquí: Formulari de desistiment.

En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, s’han de complir els requisits següents:

  • El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  • La devolució a Buti Masana s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.
  • S’hi ha d’incloure una còpia de l’justificant de compra i de l’albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més s’indiquin els productes retornats i el motiu de la devolució.
  • Les devolucions de les comandes s’hauran de remetre a l’adreça de Buti Masana, Tinent Coronel Sagues, 26. Sant Sadurni d’Anoia 08770 (Barcelona). L’Usuari assumirà les despeses d’enviament per devolució en cas d’exercici de el dret de desistiment.

(Ii) Devolució productes defectuosos

Sense perjudici de qualsevol altre dret que li puguin correspondre, l’Usuari tindrà dret a el reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament a l’anterior, l’Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els supòsits de devolució a Buti Masana de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, aquesta haurà de realitzar-se per part de l’Usuari mitjançant el procediment establert en l’apartat (i) anterior, si bé l’Usuari, en aquest cas, no haurà de fer front als costos de devolució d’aquests productes.

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en l’apartat (i) anterior i s’hagin complert els requisits que estableix aquest apartat, Buti Masana reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l’Usuari, d’acord amb el que estableix l’apartat (iii) posterior.

(Iii) Reemborsament de el preu dels productes a l’Usuari

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en aquest apartat i s’hagin complert els requisits establerts en el mateix, Buti Masana reemborsarà el preu abonat per l’Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es faci en exercici de el dret de desistiment de l’Usuari descrit en l’apartat (i) Buti Masana no abonarà ni farà front a les despeses i / o costos de devolució.

L’Usuari no tindrà dret a el reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s’hagin complert els requisits establerts en les presents Condicions Generals.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a el reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

Buti Masana gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjà del mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari per a l’adquisició dels productes, en un termini de trenta (30) dies des de la recollida de la comanda retornat i un cop Buti Masana hagi comprovat que els productes objecte de devolució compleixen amb els requisits establerts en els apartats (i) i (ii) anteriors. L’aplicació de la devolució del preu en el compte de l’Usuari dependrà de l’entitat bancària.

Modificació de les Condicions Generals

Buti Masana es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les condicions generals. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la botiga del Lloc Web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

Comunicacions entre Buti Masana i l’Usuari

Totes les comunicacions entre Buti Masana i l’Usuari relatives a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través del Lloc Web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular.

Per a la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes condicions generals, les comunicacions que l’Usuari pretengui remetre a Buti Masana es dirigiran a l’adreça de Buti Masana indicada a la Condició Primera i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part Buti Masana de la corresponent comunicació.

Integritat de les condicions generals

Les presents Condicions Generals, la Política de Privadesa i l’Avís Legal constitueixen l’expressa i única voluntat de Buti Masana i l’Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, assolits per les parts amb anterioritat .

Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

Llei i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb la llei espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts acorden sotmetre la decisió de l’assumpte plantejat als jutjats i tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.